PRZETWARZANIE DANYCH PRZESTRZENNYCH

W zakresie przetwarzania danych przestrzennych specjalizujemy się w:

– wykonywaniu i aktualizacji baz danych topograficznych,

– przetwarzaniu zdjęć satelitarnych i lotniczych wraz z opracowaniem aerotriangulacji i numerycznego modelu terenu,

– pozyskiwaniu i przetwarzaniu zobrazowań z dronów,

– opracowaniu danych branżowych o sieciach przesyłowych,

– opracowaniu baz danych rejestru zabytków,

– opracowaniu cyfrowej postaci miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

– opracowaniu przestrzennych baz tematycznych.

Najważniejszymi zamawiającymi są Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Karpacka Spółka Gazownictwa, jednostki samorządu terytorialnego.